AKTUAL5

KONKURS FOTOGRAFICZNY "W DROGĘ"


Witajcie,


Startujemy z KONKURSEM !

Ponieważ fotografia jest nieodłącznym elementem każdej podróży, zapraszam Was do udziału w konkursie fotograficznym pt.W drogęHasłem przewodnim jest podróż, odkrywanie świata i emocje temu towarzyszące, ale także spokój, którego równie często szukamy w podróży.


Prześlij nam swoje ulubione zdjęcie podróżnicze, które najtrafniej pokazuje czym dla Ciebie jest podróż. Dodatkowo w kilku zdaniach opisz dlaczego akurat wybrałeś/aś to zdjęcie.


Na zdjęcia czekamy do 7 marca, do godziny 23.59. Zdjęcie prześlij na adres: joanna.wolejszo@gmail.com


Jury w składzie 3 osobowym wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby: Joanna Wołejszo (autorka bloga), Radosław Maderski (Sklep dla Turysty), Natalia Jaśkowska (fotograf www.foto-terapia.pl)

Do wygrania jest sprzęt turystyczny ze Sklepu dla Turysty, który przyda się na każdej wyprawie. U mnie sprawdza się niezawodnie.


Nagrody:

1 miejsce: Kubek Termite Tribe Silver, pojemność 400ml, ze stali chromowo-niklowej.


2 miejsce: Latarka naręczna Falcon Eye Alpha 160 z uchwytem montażowym na rower.3 miejsce: Ręcznik Dr.Bacty o bardzo dużych właściwościach chłonnych, rozmiar 40-65cm (S), niebieski.
Wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia zostaną zamieszczone w galerii konkursowej, na fb Miejsca Smaki Zapachy. Natomiast zwycięskie prace będą opublikowane we wpisie z konkursowymi wynikami na blogu:miejscasmakizapachy.blogspot.com
Oczywiście przed wysłaniem Waszych prac na konkurs, koniecznie zapoznajcie się z REGULAMINEM, który znajduje się poniżej.
Już nie możemy się doczekać Waszych podróżniczych wspomnień. Z pewnością powstanie zbiór pięknych zdjęć.


Z podróżniczym pozdrowieniem,

Joanna & Sklep dla Turysty


Regulamin konkursu: “W drogę”Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie “W drogę” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga Miejsca Smaki Zapachy.

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach: 23.02.2016 r. do 07.03.2016 do godziny 23:59.

4. Zgłoszenia konkursowe dostarczone w innym terminie, niż w tym, o którym mowa w ust. 3, nie będą uwzględniane przez Komisje konkursową.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu.

6. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób małoletnich – osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszt wysyłki nagrody do Zwycięzców ponosi Organizator.
8. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Joanna Wołejszo.

Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby: Joanna Wołejszo (autorka bloga), Radosław Maderski (Sklep dla Turysty), Natalia Jaśkowska (fotograf www.foto-terapia.pl
3. Ocenie podlegać będzie kreatywne, twórcze podejście do interpretacji tematu konkursu.
4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 6 Regulaminu powinna wypełnić jednocześnie następujące warunki w okresie trwania konkursu: w wyznaczonym terminie przesłać jedną fotografię, która stanowi interpretację tematu: “W drogę” ORAZ dwu-trzy zdaniowy opis zdjęcia wyjaśniający wybór właśnie tej fotografii.
2. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, przesyła zdjęcie wraz z krótkim opisem na maila: joanna.wolejszo@gmail.com
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swoich zdjęć na portalu facebook, na fb Miejsca Smaki Zapachy w galerii konkursowej oraz na blogu we wpisie z wynikami konkursu.
4. W konkursie przewidziano nagrody dla 3 laureatów: dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca – Do wygrania jest sprzęt turystyczny ze Sklepu dla Turysty
5. Po zakończeniu Konkursu Organizator w ciągu 4 dni ogłosi wyniki na stronie.
6. Uczestnicy, którzy otrzymują nagrodę w Konkursie, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora konkursu mailowo. Zwycięzcy mają możliwość odmówienia przyjęcia nagrody – wówczas nagroda zostanie przyznana ponownie innemu wskazanemu przez Komisję Konkursową uczestnikowi.
7. Organizator przekaże nagrodę zwycięzcy w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu.

Odbiór Nagród

Fundator nagrody, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem przez Organizatora Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
2. Organizator przetwarza dane osobowe dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych – imienia, na stronie: miejscasmakizapachy.blogspot.com oraz fb Miejsca Smaki Zapachy 
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu (dalej: „Administrator”).
4. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród: adres do korespondencji, adres zameldowania, data urodzenia.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych Konkursów (w tym wydaniem nagród).
6. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację,jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga w terminie 7 dni od daty doręczenia Komisja Konkursowa.
7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu na stronie miejscasmakizapachy.blogspot.com 
9. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w ciągu 4 dni od zakończenia konkursu na stronie miejscasmakizapachy.blogspot.com 
10. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz